Generelle salgsbetingelser

 • Disse salgsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper med mindre annet er skriftlig avtalt.
 • Bindende kjøpsavtale er inngått når en ordre fra kjøper er bekreftet i en skriftlig ordrebekreftelse fra selger eller når selger skriftlig har akseptert en bestilling fra kjøper. Eventuelle feil i ordrebekreftelsen må meddeles selger innen 6 dager.
 • Tilbud er gyldige i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er angitt i tilbudet.
 • Dersom levering ikke skjer fra selgers lager, vil leveringstiden som er oppgitt være basert på opplysninger fra selgers leverandører. Selger er ikke ansvarlig for leverandørens eventuelle forsinkelse eller kansellering.
 • Er det skriftlig avtalt at varen skal leveres hos kjøper, skjer forsendelsen av det kjøpte, samt eventuell spesiell emballasje som forsendelsen nødvendiggjør, for kjøpers regning og risiko. Forsendelsen skjer med transportør selger velger såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Varen anses levert til kjøper når den er overlatt til transportøren. Levering skjer på selgers forretningsadresse dersom dette følger av avtalen eller dersom leveringssted ikke er særskilt avtalt. Kjøper overtar risikoen for varen dersom varen ikke hentes til avtalt tid.
 • Selgers prislister er veiledende og prisen for det kjøpte vil alltid være den som følger av ordrebekreftelsen. Den avtalte prisen er eksklusive mva, frakt og miljøgebyr og er angitt i NOK med mindre noe annet er spesifikt angitt.
 • Prisen er basert på gjeldende valutakurser, avgifter, tollsatser og internasjonale råvarepriser mv. på tidspunktet for oversendelsen av ordrebekreftelsen. Hvis det skjer endringer i forannevnte forhold, kan selger endre den avtalte prisen tilsvarende.
 • Det vil tilkomme gebyrer på småordre. Størrelsen på gebyret vil variere ut fra produsentenes retningslinjer for små ordre.
 • Betaling skal skje innen 14 dager fra fakturadato dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
 • Kjøper har plikt til å undersøke de leverte varene straks de er mottatt. Reklamasjoner må skje skriftlig og straks en eventuell mangel er oppdaget. For åpenbare mangler må reklamasjon skje senest 8 dager etter at varen er mottatt. Kjøpers reklamasjonsrett bortfaller i alle tilfelle 6 måneder etter levering. Reklamasjonsretten bortfaller også hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke, eller hvis betalingsbetingelsene ikke oppfylles, eller hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling.
 • Erkjenner selger at varen er mangelfull, har selger rett til, etter eget valg, å levere ny vare eller å utbedre feilen. Forsendelse til og fra selger skjer for kjøpers regning og risiko. Selgers mangelsansvar etter punkt 7 gjelder bare i den grad kjøper ikke har tilsvarende eller bedre rettigheter under en eventuell garanti.
 • Selger garanterer leverte varer såfremt disse er dekket under leverandørens garantibestemmelser. Garantien bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke, eller hvis betalingsbetingelsene ikke oppfylles, eller hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling. Garantitiden løper fra varene er levert.
 • Reparasjoner som ikke omfattes av garanti eller selgers reklamasjonsansvar bekostes i sin helhet av kjøper.
 • Selger skal til avtalt tid levere feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner. Selger er imidlertid ikke ansvarlig for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte oppstå som følge av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader eller indirekte tap. Det samme gjelder ved forsinket levering fra selger. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.
 • Retur av leverte varer kan bare skje etter selgers skriftlige samtykke. Retur skjer for kjøpers regning og risiko.
 • Annullering eller endring av kjøpsavtalen kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger.
 • Selger har panterett i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 • Alle tvister vedrørende kjøpekontrakten skal avgjøres etter norsk rett.
Pinterest